Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van miniaturenmarkt.nl gevestigd te Almere.
Versie geldig vanaf 16-11-2009
Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder Miniaturenmarkt' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:
 miniaturenmarkt.nl
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeen-
komsten met Miniaturenmarkt voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is
afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens
van toepassing, indien Miniaturenmarkt voor de uitvoering van alle overeenkomsten
derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke
voorwaarden of bedingen van derden niet door Miniaturenmarkt erkend.
1.5 In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige
clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overigebepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend
beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen
zo veel als mogelijk benadert.
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door
Miniaturenmarkt.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Miniaturenmarkt
eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Miniaturenmarkt of een
door Miniaturenmarkt verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke
bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud
van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Miniaturenmarkt en afnemer
hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Miniaturenmarkt gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Miniaturenmarkt kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de
afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien
schriftelijk overeengekomen.
Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief
omzetbelasting
3.2 Miniaturenmarkt garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de
overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van
wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of
bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te
zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling 
verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Miniaturenmarkt
verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats
op het bij Miniaturenmarkt bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard,
en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts 
anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van 
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden
opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van Miniaturenmarkt zal, behoudens tegenbewijs, is
voldaan zodra de door Miniaturenmarkt geleverde zaken een keer aan de afnemer
zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en
opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de
geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op
goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.
Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door Miniaturenmarkt opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als
fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het
bezit van Miniaturenmarkt zijn, waarna Miniaturenmarkt zal trachten om binnen
30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Miniaturenmarkt
(opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen
30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op
voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of
een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan
ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de
bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten
eningebrekestelling te annuleren.
Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van Miniaturenmarkt op basis van de wet is
Miniaturenmarkt gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke
verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten
of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na
het sluiten van de overeenkomst aan Miniaturenmarkt omstandigheden ter kennis 
komen die Miniaturenmarkt goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan
zijn verplichtingen zal voldoen of indien Miniaturenmarkt bij het sluiten van de
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van
faillissement van de afnemer,een eigen aanvraag tot faillissement door de
afnemer, surseance van betaling, liquidatie of eenbesluit daartoe, gehele of
gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig
deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of
materialen waarvan Miniaturenmarkt zich bij de uitvoering van de overeenkomst
bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van
de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Miniaturenmarkt bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 

Zicht termijn bij Miniaturenmarkt 30 dagen en geld terug garantie!

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling
bij Miniaturenmarkt, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig
artikel7:5 BW, binnen een periode van 30 werkdagen zonder opgave van reden de
overeenkomst teontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien
de afnemer na afloop van deze termijn degeleverde zaken niet aan
Miniaturenmarkt heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is
gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van
30 werkdagen na aflevering melding te maken bij Miniaturenmarkt. De afnemer
dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 30 werkdagen
na aflevering) zijn terug gestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor
rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te
geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende
documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn
gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd is geraakt, vervalt het recht op
ontbinding in de zinvan dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de
vorige bevestigt Miniaturenmarkt ontvangst en controle van de terugontvangen
zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen
30 dagen na goede ontvangst van de completeretourzending, het volledige
aankoopbedrag inclusief verzenkosten aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts
betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op
diensten.
Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast wat wat dat betreft in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop miniaturenmarkt
geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk
maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Miniaturenmarkt
en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit,
storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde
technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid
die (verdere)nakoming verhindert, intreedt nadat Miniaturenmarkt de verbintenis
had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door
Miniaturenmarkt niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting
tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Miniaturenmarkt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haarverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel
geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 8. Garantie
8.1 Miniaturenmarkt biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de
garantie (-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder echter de
rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen
aan te tasten.
8.2 Miniaturenmarkt is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer,
noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te
controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of
incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending
aan Miniaturenmarkt deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan
Miniaturenmarkt. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen
en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Miniaturenmarkt
schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden
in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) 
en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop
na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel
vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door miniaturenmarkt gegrond worden
bevonden, zal Miniaturenmarkt Naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos
vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding
treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Miniaturenmarkt en
mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het
factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Miniaturenmarkt)
tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheids-
verzekering van Miniaturenmarkt gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid
van Miniaturenmarkt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Miniaturenmarkt is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of
daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens
Miniaturenmarkt in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft
gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van
Miniaturenmarkt en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen;
Artikel 9. Betaling
9.1 Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van
rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per
maand over het opeisbarebedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval
de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele
maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een
aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Miniaturenmarkt en de verplichtingen
van de afnemer ten opzichte van Miniaturenmarkt onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien Miniaturenmarkt haar vordering ter incasso uit handen moet geven,
is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag
van 250 euro.
9.5 Indien Miniaturenmarkt kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door Miniaturenmarkt aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Miniaturenmarkt zolang de afnemer de vorderingen van Miniaturenmarkt uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Miniaturenmarkt wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door Miniaturenmarkt geleverde zaken welke onder het eigendoms-
voorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft al nu onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan
Miniaturenmarkt of een door Miniaturenmarkt aan te stellen derde om, in alle
gevallen waarin Miniaturenmarkt haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die
plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die
zaken daar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer
verplicht Miniaturenmarkt zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan
op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven aan Miniaturenmarkt
Artikel 11. Privacy
11.1 Miniaturenmarkt respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar
website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt
verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Miniaturenmarkt
niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als
vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van
Miniaturenmarkt kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt.
Deze informatie kan binnen Miniaturenmarkt (en al haar dochterondernemingen
en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo
eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk
worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het
productportfolio van Miniaturenmarkt. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk
toestemming voor. Miniaturenmarkt is gerechtigd informatie over een bezoeker
in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen
dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in
contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan
niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Miniaturenmarkt, andere gebruikers
van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden,
Miniaturenmarkt, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Miniaturenmarkt is
gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw
van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 Miniaturenmarkt verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-
bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen
vaststellen, evenals het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.
Persoonsgegevens kunnen op verzoekvan de online bezoeker worden verwijderd
voor zover dit voor Miniaturenmarkt geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de
volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële
eigendom met betrekking tot de door Miniaturenmarkt geleverde zaken of diensten,
zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten,
etc., uitsluitend bij Miniaturenmarkt en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om
geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van
vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.
Artikel 13. Toepasselijk recht Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van
Miniaturenmarkt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 Artikel 14. Geschillen
14.1 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een
onafhankelijke Geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie
Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, wat onverlet
laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe
bevoegde rechter.
 

 

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die ons de mogelijkheid bieden om u als klant te herkennen en u het bezoek van onze website aangenamer te maken.